Kérdés: Tisztelt Szakértő! Adott egy szlovák és egy magyar szervezet (előbbi színház, utóbbi közalapítvány, amely vállalkozási tevékenységet nem folytat). Mindkét szervezet a saját országában alanyi áfamentességet választott. A szlovák szervezet Magyarországon előadott színdarabot számláz a közalapítványnak. A szlovák szervezet áfa nélkül számláz ugyan, de nem közösségi szolgáltatásnyújtás jogcímén, hanem azért, mert belföldi (szlovák áfamentes) értékesítésnek tekinti. A kérdésem az lenne, hogy megfelelő-e ez a gyakorlat, mert én azt gondoltam, hogy közösségi szolgáltatásnyújtás történik, magyarországi teljesítési hellyel, közösségi adószámot kellene kérni és áfafizetési kötelezettség is keletkezik. A színház belföldi partnerei szerint megfelelő a kialakult gyakorlat, mert az art. 22. § (5) és a NAV információs füzete alapján, akkor kell közösségi adószámot kérni, ha “Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújt, illetőleg tőle szolgáltatást vesz igénybe.” “Abban az esetben, ha az alanyi adómentes úgy vesz igénybe szolgáltatást külföldi adóalanytól, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítési helye – az Áfa tv. 37-49. §-ainak megfelelő alkalmazásával – belföldre esik, akkor szintén nem járhat el alanyi adómentes minőségében.” Az értelmezésbeli különbség abból adódik, hogy válaszuk szerint a szlovák fél nem áfaalany és ennek megfelelően számláz. Ez az indoklás szerintem rossz, de már nem tudom mi a helyes.

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Úgy látom, hogy a kérdéses probléma megítélését illetően az Ön álláspontja a helyes. Tekintsük át röviden az Ön véleményével szemben felhozott ellenérveket.

1./ Először is azt kell látni, hogy az alanyi adómentesség az áfa rendszerében olyan különleges státusz, amely az adóalany személyéhez és nem az általa végzett tevékenységhez kapcsolódik. Az alanyi adómentes személy is alanya az áfá-nak, hiszen gazdasági tevékenységet végez. Érdemes talán itt felhívni a figyelmet az ún. hozzáadott-értékadóról szóló 2006/112/EK irányelv 9. cikk (1) bekezdésére, mely szerint: “adóalany az a személy, aki bármely gazdasági tevékenységet bárhol önállóan végez, tekintet nélkül annak céljára és eredményére.” Az EK irányelv értelmében gazdasági tevékenység a szolgáltatók valamennyi tevékenysége, beleértve ebbe a kulturális szolgáltatásokat is. Tehát a szlovák fél speciális jogi státusza (alanyi mentessége) ellenére áfa alanynak minősül.

2./ Az Áfa tv. 37. § alapján adóalanyok részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett. Esetünkben tehát nem kétséges, hogy a teljesítés helye Magyarország. Az Áfa tv. 193. §-a határozza meg azokat az eseteket, amikor a megrendelő gazdasági letelepedettségéhez kapcsolódóan, belföldön teljesülő szolgáltatásokkal összefüggésben a szolgáltatást igénybevevő adóalany válik adófizetésre kötelezetté. Ilyen esetben tehát a megrendelőnek önbevallással adót kell fizetnie az igénybevett szolgáltatás után.

Tisztelettel:
dr. Somos Géza
ügyvéd

Dr. Somos Géza adószakértő, adójogász és adójogi ügyvéd